46 833-27-38 sp4sk@op.pl

Harmonogram zebrań

Data: 6.09.2016 (wtorek) Klasy: 1-3

Data: 7.09.2016 (środa) Klasy: 1-3

Data: 8.09.2016 (czwartek) Klasy 4-6

Zebranie ogólne

Spotkania organizacyjne. Pozyskanie informacji od rodziców nt. propozycji do planu pracy wychowawcy (warsztaty) i planu pracy szkoły w bieżącym roku szkolnym. Przeprowadzenie ankiety nt. zebrań z rodzicami. Zapoznanie z zasadami funkcjonowania e-dziennika. Wybory Rady Rodziców. Zapoznanie z aktami prawnymi obowiązującymi w szkole (Statut Szkoły, WZO, regulaminy).

Data: 15.11.2016 (wtorek) Klasy: 2 i 3g

Data: 16.11.2016 (środa) Klasy: 1 i pozostałe 3

Data: 17.11.2016 (czwartek) Klasy 4-6

Zebranie ogólne

Omówienie sytuacji dydaktyczno- wychowawczej w klasie. Przygotowania do święta Patrona Szkoły.

Dostarczanie wiedzy nt. rozwoju dziecka (pogadanka, prelekcja, prezentacja, warsztaty zgodnie z planem wychowawcy klasy).

Harmonogram zebrań

Forma spotkania

Data/Klasy

Uwagi

Zebranie ogólne

Spotkania organizacyjne. Pozyskanie informacji od rodziców nt. propozycji do planu pracy wychowawcy (warsztaty) i planu pracy szkoły w bieżącym roku szkolnym. Przeprowadzenie ankiety nt. zebrań z rodzicami. Zapoznanie z zasadami funkcjonowania e-dziennika. Wybory Rady Rodziców. Zapoznanie z aktami prawnymi obowiązującymi w szkole (Statut Szkoły, WZO, regulaminy).

Zebranie ogólne

Omówienie sytuacji dydaktyczno- wychowawczej w klasie. Przygotowania do święta Patrona Szkoły.

Dostarczanie wiedzy nt. rozwoju dziecka (pogadanka, prelekcja, prezentacja, warsztaty zgodnie z planem wychowawcy klasy).

Dyżury indywidualne

Uzyskanie informacji o zachowaniu i bieżących postępach w nauce.

Informacja o grożących ocenach niedostatecznych i nagannych ocenach zachowania. Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach semestralnych.

Zebranie ogólne

Podsumowanie pracy klasy i szkoły
w I semestrze. Prezentacja osiągnięć uczniów.

Sytuacja dydaktyczno- wychowawcza w klasie.

Zebranie ogólne

Omówienie sytuacji dydaktyczno- wychowawczej w klasie.

Dostarczanie wiedzy nt. rozwoju dziecka (pogadanka, prelekcja, prezentacja, warsztaty zgodnie z planem wychowawcy klasy).

Dyżury indywidualne

.

Uzyskanie informacji o zachowaniu i bieżących postępach w nauce.

Informacja o grożących ocenach niedostatecznych i nagannych ocenach zachowania. Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach rocznych.

Zebranie ogólne

Uzyskanie informacji o zachowaniu i bieżących postępach w nauce.