46 833-27-38 Budynek - A, 46 833 53 98 – Budynek B sp4sk@op.pl

Harmonogram zebrań

Forma spotkania
Data/Klasy
Uwagi
Dyżury indywidualne
Uzyskanie informacji o zachowaniu i bieżących postępach w nauce.
Zebranie ogólne
Spotkania organizacyjne. Pozyskanie informacji od rodziców nt. propozycji do planu pracy wychowawcy (warsztaty) i planu pracy szkoły w bieżącym roku szkolnym. Przeprowadzenie ankiety nt. zebrań z rodzicami. Zapoznanie z zasadami funkcjonowania e-dziennika. Wybory Rady Rodziców. Zapoznanie z aktami prawnymi obowiązującymi w szkole (Statut Szkoły, WZO, regulaminy).
Zebranie ogólne

Analiza sytuacji dydaktyczno- wychowawczej w klasie. Omówienie planu przygotowań do jubileuszu 100 lecia szkoły – propozycje działań zgłaszane przez rodziców.
Dostarczanie wiedzy nt. rozwoju dziecka (pogadanka, prelekcja, prezentacja, warsztaty zgodnie z planem wychowawcy klasy). Poruszenie tematyki dot. cyberprzemocy. Przygotowania do obchodów Dnia Patrona Szkoły.

Dyżury indywidualne
Uzyskanie informacji o zachowaniu i bieżących postępach w nauce.

Uzyskanie informacji o zachowaniu i bieżących postępach w nauce.

Uzyskanie informacji o zachowaniu i bieżących postępach w nauce.

Zebranie ogólne
Omówienie organizacji egzaminu gimnazjalnego.
Uzyskanie informacji o zachowaniu i bieżących postępach w nauce.
Dyżury indywidualne
Uzyskanie informacji o zachowaniu i bieżących postępach w nauce.
Informacja o grożących ocenach niedostatecznych i nagannych ocenach zachowania. Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach semestralnych.
Zebranie ogólne
Podsumowanie pracy klasy i szkoły
w I semestrze. Prezentacja osiągnięć uczniów.
Sytuacja dydaktyczno- wychowawcza w klasie.
Dyżury indywidualne
Omówienie organizacji egzaminu gimnazjalnego.
Uzyskanie informacji o zachowaniu i bieżących postępach w nauce.
Zebranie ogólne
Omówienie sytuacji dydaktyczno- wychowawczej w klasie.
Dostarczanie wiedzy nt. rozwoju dziecka (pogadanka, prelekcja, prezentacja, warsztaty zgodnie z planem wychowawcy klasy). Organizacja wycieczek klasowych i wyjazdów integracyjnych. Omówienie zadań zw. z jubileuszem szkoły.
Dyżury indywidualne
Uzyskanie informacji o zachowaniu i bieżących postępach w nauce.
Zebrania ogólne
Uzyskanie informacji o zachowaniu i bieżących postępach w nauce.