46 833-27-38 Budynek - A, 46 833 53 98 – Budynek B sekretariat@sp4-skierniewice.pl

Harmonogram zebrań

Forma spotkania
Data/Klasy
Uwagi
ZEBRANIE OGÓLNE

04. 09. 2019 r. godz. 17.30

klasy 1-3

05. 09. 2019 r. godz.17.30

klasy 4-8

 • Organizacja roku szkolnego 2019/2020
 • Pozyskanie informacji od rodziców nt. propozycji do planu pracy wychowawcy i planu pracy szkoły w bieżącym roku szkolnym.
 • Organizacja ślubowania uczniów klas pierwszych.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

i socjalna w szkole.

 • Wybory klasowych rad rodziców.
 • Zapoznanie z aktami prawnymi obowiązującymi w szkole (Statut Szkoły, WZO, regulaminy).

 

DYŻURY INDYWIDUALNE

16. 10. 2019 r. godz. 17.30

klasy 1 – 3

17. 10. 2019 r. godz. 17.30

klasy 4-8

 • Uzyskanie informacji o zachowaniu i bieżących postępach w nauce.
 • Udzielanie wskazówek dotyczących pracy z uczniem.
ZEBRANIE OGÓLNE

13. 11. 2019 . godz. 17.30

klasy 1 – 3

14. 11. 2019 r. godz. 17.30

klasy 4 – 8

 • Analiza sytuacji dydaktyczno- wychowawczej w klasie.
 • Dostarczanie wiedzy nt. rozwoju dziecka (pogadanka, prelekcja, prezentacja, warsztaty zgodnie z planem wychowawcy klasy).
 • Organizacja imprez szkolnych i klasowych typu: andrzejki i mikołajki.
 • Przygotowania do obchodów Dnia Patrona Szkoły.
 • Bieżące sprawy klasy i szkoły.
DYŻURY INDYWIDUALNE

11. 12. 2019 r. godz. 17.30

klasy 1 – 3

12. 12. 2019 r. godz. 17.30

klasy 4 – 8

 • Uzyskanie informacji o zachowaniu i bieżących postępach w nauce.
 • Informacja o grożących ocenach niedostatecznych i nagannych ocenach zachowania.
 • Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach semestralnych.
ZEBRANIE OGÓLNE

29. 01. 2020 r. godz. 17.30

klasy 1 – 3

30. 01. 2020 r. godz. 17.30

klasy 4 – 8

 • Podsumowanie osiągnięć edukacyjnych i wychowawczych uczniów w  I semestrze.
 • Organizacja zabawy karnawałowej.
 • Bieżące sprawy klasy i szkoły.

DYŻURY INDYWIDUALNE

04. 03. 2020 r. godz. 17.30

klasy 1 – 3

05. 03. 2020 r. godz. 17.30

klasy 4 – 8

 • Uzyskanie informacji o zachowaniu i bieżących postępach w nauce.
 • Udzielanie wskazówek dotyczących pracy z uczniem.

ZEBRANIE OGÓLNE

01. 04. 2020 r. godz. 17.30

klasy 1 – 3

02. 04. 2020 r. godz. 17.30

klasy 4 – 8

 • Omówienie organizacji egzaminu gimnazjalnego.
 • Omówienie organizacji egzaminu ósmoklasisty
 • Omówienie sytuacji dydaktyczno- wychowawczej w klasie.
 • Dostarczanie wiedzy nt. rozwoju dziecka (pogadanka, prelekcja, prezentacja, warsztaty zgodnie z planem wychowawcy klasy).
 • Organizacja wycieczek klasowych i wyjazdów integracyjnych.

DYŻURY INDYWIDUALNE

13. 05. 2020 r. godz. 17.30

klasy 1 – 3

14. 05. 2020 r. godz. 17.30

klasy 4 – 8

 • Uzyskanie informacji o zachowaniu i bieżących postępach w nauce.
 • Informacja o grożących ocenach niedostatecznych i nagannych ocenach zachowania.
 • Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach rocznych.

ZEBRANIE OGÓLNE

CZERWIEC 2020 R.

TERMIN  I FORMĘ

USTALA WYCHOWAWCA KLASY

klasy 1 – 8

 • Podsumowanie osiągnięć edukacyjnych i wychowawczych uczniów w II semestrze.
 • Mocne i słabe strony klasy.
 • Organizacja zakończenia roku szkolnego.