46 833-27-38 Budynek - A, 46 833 53 98 – Budynek B sp4sk@op.pl

Harmonogram zebrań

Forma spotkania
Data/Klasy
Uwagi
Dyżury indywidualne
22.05. 2018 r. g.17.30
klasy 7
klasy 2 i 3 oddziałów
gimnazjalnych
23.05. 2018 r. g.17.30
klasy 1-3
24.05. 2018 r. g.17.30
klasy 4-6
Uzyskanie informacji o zachowaniu i bieżących postępach w nauce.
Zebranie ogólne
6.09.2017 r. g. 17.30
klasy 1- 3
7.09.2017 r. g. 17.30
klasy 4-7
klasy 2 i 3
oddziałów gimnazjalnych
Spotkania organizacyjne. Pozyskanie informacji od rodziców nt. propozycji do planu pracy wychowawcy (warsztaty) i planu pracy szkoły w bieżącym roku szkolnym. Przeprowadzenie ankiety nt. zebrań z rodzicami. Zapoznanie z zasadami funkcjonowania e-dziennika. Wybory Rady Rodziców. Zapoznanie z aktami prawnymi obowiązującymi w szkole (Statut Szkoły, WZO, regulaminy).
Zebranie ogólne
18.10.2017 r. g. 17.30
klasy 1- 3
19.10.2017 r. g. 17.30
klasy 4-7
klasy 2 i 3
oddziałów gimnazjalnych

Analiza sytuacji dydaktyczno- wychowawczej w klasie. Omówienie planu przygotowań do jubileuszu 100 lecia szkoły – propozycje działań zgłaszane przez rodziców.
Dostarczanie wiedzy nt. rozwoju dziecka (pogadanka, prelekcja, prezentacja, warsztaty zgodnie z planem wychowawcy klasy). Poruszenie tematyki dot. cyberprzemocy. Przygotowania do obchodów Dnia Patrona Szkoły.

Dyżury indywidualne
21.11.2017 r. g. 17.30
klasy 7
klasy 2
oddziałów
gimnazjalnych
22.11.2017 r. g. 17.30
klasy 1-3
23.11.2017 r. g. 17.30
klasy 4-6
Uzyskanie informacji o zachowaniu i bieżących postępach w nauce.

Uzyskanie informacji o zachowaniu i bieżących postępach w nauce.

Uzyskanie informacji o zachowaniu i bieżących postępach w nauce.

Zebranie ogólne
21.11.2017 r. g.17.30
klasy 3 oddziałów gimnazjalnych
Omówienie organizacji egzaminu gimnazjalnego.
Uzyskanie informacji o zachowaniu i bieżących postępach w nauce.
Dyżury indywidualne
12.12.2017 r. g.17.30
klasy 7
klasy 2 i 3 oddziałów
gimnazjalnych
13.12.2017 r. g.17.30
klasy 1-3
14.12.2017 r. g.17.30
klasy 4-6
Uzyskanie informacji o zachowaniu i bieżących postępach w nauce.
Informacja o grożących ocenach niedostatecznych i nagannych ocenach zachowania. Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach semestralnych.
Zebranie ogólne
23.01.2018 r. g.17.30
klasy 7
klasy 2 i 3 oddziałów
gimnazjalnych
24.01.2018 r. g.17.30
klasy 1-3
25.01.2018 r. g.17.30
klasy 4-6
Podsumowanie pracy klasy i szkoły
w I semestrze. Prezentacja osiągnięć uczniów.
Sytuacja dydaktyczno- wychowawcza w klasie.
Dyżury indywidualne
12.03. 2018 r. g.17.30
klasy 7
klasy 2 i 3 oddziałów
gimnazjalnych
13.03. 2018 r. g.17.30
klasy 1-3
15.03. 2018 r. g.17.30
klasy 4-6
Omówienie organizacji egzaminu gimnazjalnego.
Uzyskanie informacji o zachowaniu i bieżących postępach w nauce.
Zebranie ogólne
24.04. 2018 r. g.17.30
klasy 7
klasy 2 i 3 oddziałów
gimnazjalnych
25.04. 2018 r. g.17.30
klasy 1-3
26.04. 2018 r. g.17.30
klasy 4-6
Omówienie sytuacji dydaktyczno- wychowawczej w klasie.
Dostarczanie wiedzy nt. rozwoju dziecka (pogadanka, prelekcja, prezentacja, warsztaty zgodnie z planem wychowawcy klasy). Organizacja wycieczek klasowych i wyjazdów integracyjnych. Omówienie zadań zw. z jubileuszem szkoły.
Dyżury indywidualne
22.05. 2018 r. g.17.30
klasy 7
klasy 2 i 3 oddziałów
gimnazjalnych
24.05. 2018 r. g.17.30
klasy 4-6
Uzyskanie informacji o zachowaniu i bieżących postępach w nauce.
Zebrania ogólne

 

06.06. 2018 r. g.17.30
klasy 1-3

Uzyskanie informacji o zachowaniu i bieżących postępach w nauce.