46 833-27-38 sp4sk@op.pl

Pedagog

Ogłoszenie!

Ministerstwo Edukacji Narodowej uprzejmie informuje, że do 31 grudnia 2016r. istnieje możliwość bezpłatnego korzystania przez uczniów, wychowanków, rodziców, nauczycieli ze wsparcia i pomocy w ramach zadania publicznego, pn. Prowadzenie przez specjalistów ogólnopolskiej infolinii interwencyjno- informacyjnej dla uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodziców, nauczycieli oraz innych podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

W ramach zadania można korzystać z oferty:

Dwóch infolinii, tj. telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 111 116 oraz z infolinii dla dorosłych 800 100 100;

Pomocy online przez strony: www.800100100.pl/napisz; www.116111.pl/napisz lub przez e-maila pomoc@800100100.pl

Serwisów merytorycznych: www.116100.pl oraz www.800100100.pl .

W szkole działa pedagog szkolny:  

mgr Irena Bysynger dla klas 4-6

Godziny pracy pedagoga

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

mgr Agata Żaczek dla klas 1-3 

Godziny pracy pedagoga

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Do obowiązków pedagoga szkolnego należą:

Sprawy ogólno – wychowawcze

dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole,

dbanie o realizację obowiązku szkolnego

kontakt z rodzicami celem udzielenia porad w rozwiązywaniu trudności wychowawczych

kompletowanie dokumentacji oraz kierowanie wniosków o badanie w poradni psychologiczno – pedagogicznej

współudział w opracowywaniu planu pracy szkoły

Profilaktyka wychowawcza

poznanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno- wychowawczego

stosowanie metod i środków zaradczych, zapobiegających procesom demoralizacji i niedostosowania społecznego

rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy

udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności

współpraca z organizacjami lokalnymi w zakresie oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej

Indywidualna opieka psychologiczno – pedagogiczna

udzielania uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych

udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych

udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych

przeciwdziałanie formom niedostosowania społecznego młodzieży

Pomoc materialna

organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom mającym szczególne trudności materialne

organizowanie dożywania uczniom z rodzin najuboższych

Dokumentacja

prowadzenie dokumentacji pedagoga szkolnego zgodnej z obowiązującymi przepisami

opracowywanie rocznych planów pracy uwzględniających konkretne potrzeby opiekuńczo – wychowawcze szkoły i środowiska

  Uprawnienia

Składanie okresowych informacji radzie pedagogicznej na temat trudności wychowawczych i potrzeb opiekuńczych występujących wśród uczniów szkoły

Współdziałanie ze wszystkimi organami szkoły i organizacjami współpracującymi ze szkołą w celu realizacji swoich zadań.

Wnioskowanie i kierowanie uczniów na badania pedagogiczno – psychologiczne, zajęcia wyrównawcze i inne formy pomocy dzieciom z trudnościami lub defektami.