46 833-27-38 sp4sk@op.pl

Świetlica

Prace dzieci ze świetlicy

30 listopada w Zespole Szkół Integracyjnych w Skierniewicach odbył się Międzyszkolny Pantomimiczny Konkurs Teatralny dla dzieci uczęszczających do świetlic szkolnych. Tegoroczna edycja nosiła tytuł „INNI NIE GORSI”. Jury w składzie:Renata Libera, Ilona Paluchowska i Ewa Tartanus przy ocenie wzięło pod uwagę pomysł sceniczny, wyrazistość i czystość przekazu, kostiumy i oprawę plastyczną, oprawę muzyczną, ogólny wyraz artystyczny oraz szukanie nowych niebanalnych form wyrazu artystycznego. Biorąc pod uwagę wszystkie te aspekty zostały przyznane nagrody.
1 miejsce – Teatr „Pięć +2” w przedstawieniu pt. „Nowi w klasie” z SP nr4
2 miejsce – Teatr „Kornelki” w przedstawieniu pt. „Widzieć sercem” z SP nr 7
3 miejsce – „Teatrzyk Jednego Dnia” w przedstawieniu pt. „Cztery Słonie” z Zespołu Szkół Integracyjnych.

W dniu 14. 11. 2016r. odbył się V Międzyszkolny Konkurs Recytatorski pt. „Wiersze dla dzieci- spotkanie z twórczością Doroty Gellner”, w którym udział wzięły dzieci uczęszczające do świetlic z 8 skierniewickich szkół.

Konkurs zaszczycił obecnością przedstawiciel władz miejskich – Radny Miasta Skierniewice – pan Zbigniew Wyszogrodzki.

Imprezę uatrakcyjniła prelekcja nawiązująca do tematu konkursu, którą przygotowała i wygłosiła pani Aneta Brzezińska, pracownik Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach.

Dużo radości dały dzieciom warsztaty aktorskie przeprowadzone przez panią Dominikę Dawidowicz – aktorkę, dziennikarkę, konferansjerkę, absolwentkę Studia Aktorskiego przy Teatrze Żydowskim im. Estery Racheli i Idy Kamińskich w Warszawie.

Poziom występów był bardzo wysoki i wyrównany, dlatego komisja w składzie: p. Małgorzata Biros- Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach – Oddział dla dzieci, p. Beata Krokocka – Konsultant ds. animacji pracy twórczej, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, p. Renata Libera- instruktor teatralny i pedagog teatru oraz p. Zbigniew Wyszogrodzki – Radny Miasta Skierniewice, miała bardzo trudne zadanie. Po długich obradach udało się wyłonić zwycięzców.

Laureatami zostali:

–         w kategorii klas I- Igor Zasada ( SP nr 4);

–         w kategorii klas II- Natalia Błazik (SP nr 2);

–         w kategorii klas III- Filip Puchalski (ZSI).

Przyznano także wyróżnienia:

–         w kategorii klas I- Zuzanna Salamon (NSP „Źródła”);

–         w kategorii klas II- Kamila Szymańska (ZSI);

–         w kategorii klas III- Eliza Stęborowska (SP im Ks. St. Konarskiego).

Wszystkie dzieci otrzymały nagrody książkowe i upominki ufundowane przez Urząd Miasta Skierniewice i Wydział Promocji Miasta.

Wychowawcy świetlicy :  

p.  Bors Katarzyna

p.  Kunat Julita

p.  Mazgaj Agnieszka

p.  Machowska Mariola

p.  Nosal Magdalena

p.  WójcikMagdalena

Ś wietlica jest czynna od godziny 07:15 do godz.17:00

W świetlicy obowiązuje obuwie zamienne.

 I dziemy do świetlicy prosto po lekcjach.

E stetyczny wygląd i dbałość o higienę osobistą to nasz obowiązek.

T ornistry pozostawiamy w wyznaczonym do tego miejscu.

L ubimy porządek i czystość.

I nformujemy o wyjściu ze świetlicy i szkoły.

C hcemy chętnie pełnić dyżury.

 A bsolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy.

J esteśmy kulturalni.

A ktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy młodszym koleżankom i kolegom.

K ażdy przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i na powietrzu.

D barny o piękny język polski.

O buwie i ubranie wierzchnie zostawiamy w szatni.

M usimy przestrzegać regulaminu świetlicy aby wszystkim, którzy z niej korzystają było dobrze.

Świetlica pełni na terenie szkoły podstawowe funkcje: opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne w sposób ciągły i zorganizowany.

I. FUNKCJE OPIEKUŃCZE

1. W czasie nieobecności rodziców zastępuje dzieciom dom, opiekę, zapewnia poczucie bezpieczeństwa

2. Udziela pomocy i rady w każdej sytuacji, a w szczególności w przezwyciężaniu trudności związanych z pełnieniem roli ucznia

3. Zapewnia racjonalne dożywianie w stołówce szkolnej

4. Stwarza możliwość nauki własnej

5. Organizuje rozrywkę, zabawę, odpoczynek

6. Organizuje podwieczorek dla dzieci z klasy „0”

III. FUNKCJE DYDAKTYCZNE

1. Organizuje naukę własną i pomoc w odrabianiu prac domowych.

2. Rozwija zainteresowania i zdolności ucznia.

3. Organizuje konkursy i inscenizacje

4. Kształtuje nawyki i zasady kultury życia codziennego, umiejętność współdziałania w grupie, właściwej postawy.

I. FUNKCJE WYCHOWAWCZE

1. Kształtuje osobowość dziecka, jego postawę i zachowanie oraz cechy niezbędne w życiu społecznym.

2. Rozwija i kształtuje zainteresowania.

3. Rozbudza aktywność i postawę twórczą dziecka

Zajęcia prowadzone są w oparciu o roczny plan pracy, według tematów zaplanowanych na poszczególne miesiące. Obejmują tematy dotyczące najbliższego otoczenia, domu, rodziny, szkoły, kolegów, zmian zachodzących w przyrodzie w ciągu roku, miejsca Polski w Europie i w świecie.

Zajęcia wzbogacają wiadomości, rozwijają indywidualne zainteresowania, kształtują umiejętności wypowiadania się, wdrażają dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania obowiązujących w szkole, do słuchania, do rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz panowania nad emocjami. Uwzględniają również tematykę nawiązującą do dni uroczystych i świątecznych.

Plan zajęć dydaktyczno – wychowawczy świetlicy jest spójny z planem dydaktyczno – wychowawczym szkoły oraz z programem wychowawczym i programem profilaktycznym szkoły realizowanym przez nauczycieli.

Kryteria naboru do świetlicy:
Do świetlicy przyjmowane są dzieci na prośbę rodziców lub opiekuna prawnego, na wniosek szkoły, pedagoga, wychowawcy.
Obowiązują karty zgłoszeń wypełnione przez rodziców wraz z informacją dotyczącą osób odbierających dzieci ze świetlicy  i   w przypadku dzieci, które samodzielnie wracają do domu, pisemne oświadczenie rodziców o odpowiedzialności za ten powrót.

Świetlica pełni także funkcję stołówki szkolnej.