46 833-27-38 Budynek - A, 46 833 53 98 – Budynek B sekretariat@sp4-skierniewice.pl

Deklaracja dostępności

nie Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skierniewicach
Budynek A – ul. Jasna 30, 96-100 Skierniewice, Budynek B – Szarych Szeregów 6, 96-100 Skierniewice
tel. 46 833-27-38 Budynek – A, 46 833 53 98 – Budynek B
e-mail: sekretariat@sp4-skierniewice.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-04-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2021-03-22

Wstęp

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skierniewicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www: https://sp4-skierniewice.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa www.sp4-skierniewice.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treść lub funkcje niedostępne:

  • Brak tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
  • Brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych.

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

   Skróty klawiaturowe:
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Deklarację sporządzono dnia:

Ostatnia aktualizacja deklaracji: 2024-03-15

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
Jerzy Krokocki
e-mail: sekretariat@sp4-skierniewice.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu
tel. 46 833 27 38 lub 46 833 53 98..
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona
internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich jest dostępna pod adresem: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie zlokalizowana jest w dwóch budynkach, znajdujących się odpowiednio przy ul. Jasnej 30 i przy ul. Szarych Szeregów 6.
Budynek „A”: Szkoła Podstawowa Nr 4 im Marii Skłodowskiej-Curie, ulica Jasna 30, 96-100 Skierniewice
Do budynku prowadzą 2 wejścia (główne i boczne), od placu przyszkolnego, wejście przez furtkę od ul. Jasnej. Teren ogrodzony i monitorowany.
Do wejścia do budynku od strony Jasnej prowadzą schody w górę. Do drugiego wejścia bocznego prowadzą też schody w górę (niskie).
Drzwi otwierają się manualnie. Budynek zlokalizowany jest na czterech poziomach (niskie podpiwniczenie, parter, I piętro, II piętro). Przy wejściu dyżur pełnią pracownicy obsługi szkoły w godzinach pracy placówki.

 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Drzwi otwierane ręcznie. Obiekt monitorowany.
 • W budynku nie ma windy ani podjazdów dla wózków inwalidzkich.
 • Dla osób na wózkach nie są dostępne korytarze i pomieszczenia na parterze budynku.
 • Piętra budynku nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
 • Toalety dla osób niepełnosprawnych nie znajdują się w budynku.
 • Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Parking w obrębie terenu ogrodzonego budynku.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, po wcześniejszym uzgodnieniu (tel. 468332738) ze względu na obecność dzieci.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego on-line w godzinach pracy szkoły.

Budynek „B”: Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie, ulica Szarych Szeregów 6, 96-100 Skierniewice
Do budynku prowadzą – 2 wejścia ,od placu przyszkolnego, wejście przez furtkę od ul. Szarych Szeregów. Teren ogrodzony i częściowo monitorowany.
Do wejścia na podwyższony parter prowadzą schody w górę. Do wejścia do podpiwniczenia prowadzą schody w dół.
Drzwi otwierają się manualnie. Budynek zlokalizowany jest na czterech poziomach (podpiwniczenie, parter, I piętro, II piętro). Przy wejściu dyżur pełnią pracownicy obsługi szkoły w godzinach pracy placówki.

 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Drzwi otwierane ręcznie. Obiekt monitorowany.
 • W budynku nie ma windy.
 • Zamontowano platformę dla osób niepełnosprawnych przy schodach do wejścia głównego do budynku na podwyższony parter.
 • Dla osób na wózkach są dostępne korytarze i pomieszczenia na parterze budynku.
 • Piętra budynku nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
 • Toalety dla osób niepełnosprawnych nie znajdują się w budynku.
 • Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Zlokalizowany jest parking ogólnodostępny.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, po wcześniejszym uzgodnieniu (tel. 468335398) ze względu na obecność dzieci.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego on-line w godzinach pracy szkoły.

Aplikacje mobilne:

Nie występują

Skip to content