46 833-27-38 Budynek - A, 46 833 53 98 – Budynek B sekretariat@sp4-skierniewice.pl

Świetlica

12 marca w świetlicy szkolnej odbył się finał konkursu wiedzy o baśniach „Zaczarowany świat baśni Hansa Christiana Andersena”. Podczas eliminacji wyłoniono 10 finalistów, którzy podobnie jak uczestnicy teleturnieju „Jeden z dziesięciu” zaprezentowali swoją ogromną wiedzę. Poziom był bardzo wysoki i bardzo wyrównany. Różnica między pierwszym miejscem a wyróżnieniem wynosiła 2 punkty, dlatego wszyscy uczestnicy mogą czuć się zwycięzcami. Jednak dla formalności miejsca zostały przyznane i wygląda to następująco:
I miejsce: Barbara Wacławek -2c
II miejsce: Oliwia Kunat i Maja Ścięgosz- 2b
III miejsce: Wiktoria Urbaniak -2e
Wyróżnienia: Natalia Rogulska 2a, Maja Nowak 2a, Natalia Strojek 2c. Wiktoria Supera 2e.
Sala, w której odbywał się konkurs została udekorowana przepięknymi pracami konkursowymi uczniów klas pierwszych. Zawsze mamy ogromny problem z wyłonieniem zwycięzców konkursów plastycznych, dlatego tym razem scedowałyśmy całą odpowiedzialność na uczniów klas drugich. Publiczność oraz uczestnicy konkursu podczas przerwy oddali swój głos na najładniejszą ich zdaniem pracę. Po zliczeniu punktów okazało się, że:
I miejsce zdobyli Miłosz Skręta z kl. 1a i Natalia Walczewska z kl. 1c,
II miejsce: Wiktoria Wójtowicz z kl. 1b,
III miejsce: Zofia Kanderska z kl. 1c.
Wyróżnienia: Zuzanna Wysocka i Julian Gładysz z klasy 1e.
Dziękujemy wszystkim uczniom za ogrom pracy włożony w przygotowanie do konkursów, Gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach świetlicowych. Dyplomy oraz nagrody zostaną wręczone podczas apelu podsumowującego pracę w drugim semestrze.

 

 

Ś wietlica jest czynna w budynku „A” i  budynku „B”

W świetlicy obowiązuje obuwie zamienne.

 I dziemy do świetlicy prosto po lekcjach.

E stetyczny wygląd i dbałość o higienę osobistą to nasz obowiązek.

T ornistry pozostawiamy w wyznaczonym do tego miejscu.

L ubimy porządek i czystość.

I nformujemy o wyjściu ze świetlicy i szkoły.

C hcemy chętnie pełnić dyżury.

 A bsolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy.

J esteśmy kulturalni.

A ktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy młodszym koleżankom i kolegom.

K ażdy przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i na powietrzu.

D barny o piękny język polski.

O buwie i ubranie wierzchnie zostawiamy w szatni.

M usimy przestrzegać regulaminu świetlicy aby wszystkim, którzy z niej korzystają było dobrze.

Świetlica pełni na terenie szkoły podstawowe funkcje: opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne w sposób ciągły i zorganizowany.

I. FUNKCJE OPIEKUŃCZE

1. W czasie nieobecności rodziców zastępuje dzieciom dom, opiekę, zapewnia poczucie bezpieczeństwa

2. Udziela pomocy i rady w każdej sytuacji, a w szczególności w przezwyciężaniu trudności związanych z pełnieniem roli ucznia

3. Zapewnia racjonalne dożywianie w stołówce szkolnej

4. Stwarza możliwość nauki własnej

5. Organizuje rozrywkę, zabawę, odpoczynek

III. FUNKCJE DYDAKTYCZNE

1. Organizuje naukę własną i pomoc w odrabianiu prac domowych.

2. Rozwija zainteresowania i zdolności ucznia.

3. Organizuje konkursy i inscenizacje

4. Kształtuje nawyki i zasady kultury życia codziennego, umiejętność współdziałania w grupie, właściwej postawy.

I. FUNKCJE WYCHOWAWCZE

1. Kształtuje osobowość dziecka, jego postawę i zachowanie oraz cechy niezbędne w życiu społecznym.

2. Rozwija i kształtuje zainteresowania.

3. Rozbudza aktywność i postawę twórczą dziecka

Zajęcia prowadzone są w oparciu o roczny plan pracy, według tematów zaplanowanych na poszczególne miesiące. Obejmują tematy dotyczące najbliższego otoczenia, domu, rodziny, szkoły, kolegów, zmian zachodzących w przyrodzie w ciągu roku, miejsca Polski w Europie i w świecie.

Zajęcia wzbogacają wiadomości, rozwijają indywidualne zainteresowania, kształtują umiejętności wypowiadania się, wdrażają dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania obowiązujących w szkole, do słuchania, do rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz panowania nad emocjami. Uwzględniają również tematykę nawiązującą do dni uroczystych i świątecznych.

Plan zajęć dydaktyczno – wychowawczy świetlicy jest spójny z planem dydaktyczno – wychowawczym szkoły oraz z programem wychowawczym i programem profilaktycznym szkoły realizowanym przez nauczycieli.

Kryteria naboru do świetlicy:
Do świetlicy przyjmowane są dzieci na prośbę rodziców lub opiekuna prawnego, na wniosek szkoły, pedagoga, wychowawcy.
Obowiązują karty zgłoszeń wypełnione przez rodziców wraz z informacją dotyczącą osób odbierających dzieci ze świetlicy  i   w przypadku dzieci, które samodzielnie wracają do domu, pisemne oświadczenie rodziców o odpowiedzialności za ten powrót.

Świetlica pełni także funkcję stołówki szkolnej.