46 833-27-38 Budynek - A, 46 833 53 98 – Budynek B sekretariat@sp4-skierniewice.pl

Świetlica

Szewc bez butów chodzi?

Szewc bez butów chodzi?

6 maja 2024 r. sześcioro świetliczaków wybrało się do zakładu szewskiego, prowadzonego przez pana Mieczysława Stopińskiego. To była wyjątkowa wizyta, gdyż szewców w Polsce jest coraz mniej i, z pewnością, niedługo manufaktur obuwniczych nie zobaczymy już więcej. Zawód...

czytaj dalej
Ale tu jest super!

Ale tu jest super!

Taki tekst najczęściej dzisiaj (09.04.2024 r.) słyszeliśmy podczas wycieczki do Ekonomika. Dzięki uprzejmości pań dyrektor, Doroty Klucznik i Agnieszki Markus-Gąsiorowskiej, oraz przesympatycznej kadry nauczycieli, wybraliśmy się (2a) do klas gastronomicznych na...

czytaj dalej
Świetliczaki sadzą krokusy

Świetliczaki sadzą krokusy

Świetliczaki we wtorek, 7.11.2023 r., wzięli udział w Projekcie Krokus.W ramach Projektu Krokus uczniowie sadzą jesienią cebulki żółtych krokusów. Kwiaty zakwitają na początku wiosny. Żółte krokusy upamiętniają dzieci – ofiary Holokaustu.

czytaj dalej

Świetlica w ogrodzie

Uczniowie, spędzający czas w świetlicy szkolnej, korzystają jeszcze z pięknej wrześniowej pogody. W „Tajemniczym Ogrodzie” dbają o warzywnik i cały teren zielony. Są uczniowie, którzy doskonale rozróżniają rośliny  i wiedzą, do czego służą pazurki i graca. W pracę zaangażowani są uczniowie pierwszej, drugiej i trzeciej klasy.

 

 

Ś wietlica jest czynna w budynku „A” i  budynku „B”

W świetlicy obowiązuje obuwie zamienne.

 I dziemy do świetlicy prosto po lekcjach.

E stetyczny wygląd i dbałość o higienę osobistą to nasz obowiązek.

T ornistry pozostawiamy w wyznaczonym do tego miejscu.

L ubimy porządek i czystość.

I nformujemy o wyjściu ze świetlicy i szkoły.

C hcemy chętnie pełnić dyżury.

 A bsolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy.

J esteśmy kulturalni.

A ktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy młodszym koleżankom i kolegom.

K ażdy przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i na powietrzu.

D barny o piękny język polski.

O buwie i ubranie wierzchnie zostawiamy w szatni.

M usimy przestrzegać regulaminu świetlicy aby wszystkim, którzy z niej korzystają było dobrze.

Świetlica pełni na terenie szkoły podstawowe funkcje: opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne w sposób ciągły i zorganizowany.

I. FUNKCJE OPIEKUŃCZE

1. W czasie nieobecności rodziców zastępuje dzieciom dom, opiekę, zapewnia poczucie bezpieczeństwa

2. Udziela pomocy i rady w każdej sytuacji, a w szczególności w przezwyciężaniu trudności związanych z pełnieniem roli ucznia

3. Zapewnia racjonalne dożywianie w stołówce szkolnej

4. Stwarza możliwość nauki własnej

5. Organizuje rozrywkę, zabawę, odpoczynek

III. FUNKCJE DYDAKTYCZNE

1. Organizuje naukę własną i pomoc w odrabianiu prac domowych.

2. Rozwija zainteresowania i zdolności ucznia.

3. Organizuje konkursy i inscenizacje

4. Kształtuje nawyki i zasady kultury życia codziennego, umiejętność współdziałania w grupie, właściwej postawy.

I. FUNKCJE WYCHOWAWCZE

1. Kształtuje osobowość dziecka, jego postawę i zachowanie oraz cechy niezbędne w życiu społecznym.

2. Rozwija i kształtuje zainteresowania.

3. Rozbudza aktywność i postawę twórczą dziecka

Zajęcia prowadzone są w oparciu o roczny plan pracy, według tematów zaplanowanych na poszczególne miesiące. Obejmują tematy dotyczące najbliższego otoczenia, domu, rodziny, szkoły, kolegów, zmian zachodzących w przyrodzie w ciągu roku, miejsca Polski w Europie i w świecie.

Zajęcia wzbogacają wiadomości, rozwijają indywidualne zainteresowania, kształtują umiejętności wypowiadania się, wdrażają dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania obowiązujących w szkole, do słuchania, do rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz panowania nad emocjami. Uwzględniają również tematykę nawiązującą do dni uroczystych i świątecznych.

Plan zajęć dydaktyczno – wychowawczy świetlicy jest spójny z planem dydaktyczno – wychowawczym szkoły oraz z programem wychowawczym i programem profilaktycznym szkoły realizowanym przez nauczycieli.

Kryteria naboru do świetlicy:
Do świetlicy przyjmowane są dzieci na prośbę rodziców lub opiekuna prawnego, na wniosek szkoły, pedagoga, wychowawcy.
Obowiązują karty zgłoszeń wypełnione przez rodziców wraz z informacją dotyczącą osób odbierających dzieci ze świetlicy  i   w przypadku dzieci, które samodzielnie wracają do domu, pisemne oświadczenie rodziców o odpowiedzialności za ten powrót.

Świetlica pełni także funkcję stołówki szkolnej.

Skip to content