46 833-27-38 Budynek - A, 46 833 53 98 – Budynek B sekretariat@sp4-skierniewice.pl

Pedagog

Do obowiązków pedagoga szkolnego należą:

Sprawy ogólno – wychowawcze

dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole,

dbanie o realizację obowiązku szkolnego

kontakt z rodzicami celem udzielenia porad w rozwiązywaniu trudności wychowawczych

kompletowanie dokumentacji oraz kierowanie wniosków o badanie w poradni psychologiczno – pedagogicznej

współudział w opracowywaniu planu pracy szkoły

Profilaktyka wychowawcza

poznanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno- wychowawczego

stosowanie metod i środków zaradczych, zapobiegających procesom demoralizacji i niedostosowania społecznego

rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy

udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności

współpraca z organizacjami lokalnymi w zakresie oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej

Indywidualna opieka psychologiczno – pedagogiczna

udzielania uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych

udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych

udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych

przeciwdziałanie formom niedostosowania społecznego młodzieży

Pomoc materialna

organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom mającym szczególne trudności materialne

organizowanie dożywania uczniom z rodzin najuboższych

Dokumentacja

prowadzenie dokumentacji pedagoga szkolnego zgodnej z obowiązującymi przepisami

opracowywanie rocznych planów pracy uwzględniających konkretne potrzeby opiekuńczo – wychowawcze szkoły i środowiska

  Uprawnienia

Składanie okresowych informacji radzie pedagogicznej na temat trudności wychowawczych i potrzeb opiekuńczych występujących wśród uczniów szkoły

Współdziałanie ze wszystkimi organami szkoły i organizacjami współpracującymi ze szkołą w celu realizacji swoich zadań.

Wnioskowanie i kierowanie uczniów na badania pedagogiczno – psychologiczne, zajęcia wyrównawcze i inne formy pomocy dzieciom z trudnościami lub defektami.

Skip to content