46 833-27-38 Budynek - A, 46 833 53 98 – Budynek B sekretariat@sp4-skierniewice.pl

Zakres dostosowania z poszczególnych przedmiotów wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów (wg poszczególnych dysfunkcji).

DOKUMENTY DO ORZECZENIA Z Z PP-P

WOPFU na start (Karta wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia)

IPET – nowy wzór

WOPFU (w trakcie nauki) po I i po II sem

Karta informacyjna (dodatkowy dokument dla ułatwienia pracy przy  ocenie efektywności

Ocena efektywności

DOKUMENTY DO OPINI Z PP-P I DLA UCZNIÓW Z ROZPOZNANIA

PDW-wzór

Karta informacyjna

Informacja dla rodzica

Ocena efektywności (opinia, rozpoznanie)

Wykaz zajęć w ramach planów działań wspierających

Wzór: upomnienie, nagana
Wzór rozliczenia finansowego wycieczki
Wniosek – doskonalenie zawodowe
Kampania Rzecznika Praw Dziecka: Powiedzmy STOP szkolnej agrasji
Rozliczenie godzin ponadwymiarowych

Rozliczenie godzin ponadwymiarowych – rewalidacja

Rozliczenie  godzin ponadwymiarowych – korekcyjno-kompensacyjne + godz. z wych.

Rozliczenie godzin nauczyciel wspomagający +rewalidacja

Program naprawczy

Regulamin ZFŚS/2021

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego

Wniosek o dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku

Wniosek o przyznanie pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe

Oświadczenie o dochodach rodziny pracownika występującego z wnioskiem o otrzymanie świadczenia z ZFŚS

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

Umowa pożyczki

Tabela dofinansowania

Decyzja o przyznaniu pożyczki z ZFŚS

Oświadczenie o wykorzystaniu kwoty wolnej od podatku

Odmowa przyznania świadczenia z ZFŚS

Plan dochodów i wydatków ZFŚS

Wniosek  o dofinansowanie wycieczek, imprez turystycznych organizowanych przez zakład pracy

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Potwierdzenie spłaty pożyczki

Skip to content