46 833-27-38 Budynek - A, 46 833 53 98 – Budynek B sekretariat@sp4-skierniewice.pl

Historia szkoły

HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W SKIERNIEWICACH
W LATACH 1918 – 2008

Szczypta historii

Naszą szkołę utworzono dzięki staraniom Związku Kolejarzy po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w listopadzie 1918r. Lekcje  odbywały się w tzw. „starym dworcu” carskim. Jak na owe, trudne czasy, warunki lokalowe były jednymi z najlepszych na terenie Skierniewic, gdyż budynek był skanalizowany i miał doprowadzoną wodę.

Dzięki zabiegom Związku Kolejarzy i p. Krasińskiego (ówczesnego opiekuna szkolnego) oraz p. Stankiewicza (pomocnika inspektora szkolnego) zebrano kadrę nauczycieli, którzy podjęli pracę w tej szkole. W roku szkolnym 1921/1922 „Czwórka” została pierwszą powszechną szkołą 7-klasową w Skierniewicach. W okresie międzywojennym działało w niej kilka organizacji takich jak: Liga Obrony Powietrznej Państwa, Czerwony Krzyż, harcerstwo oraz Spółdzielnia Uczniowska. Agresja niemiecka na Polskę w 1939 roku uniemożliwiła rozpoczęcie nauki w normalnym czasie. Po zajęciu Skierniewic wojska niemieckie przejęły budynki szkolne, niszcząc dokumenty, ławki oraz pomoce naukowe. Władze okupacyjne zezwoliły na podjęcie nauczania dzieci w szkołach podstawowych przy okrojonym programie nauczania. 6 listopada 1939 roku część zachodnia budynku tzw. „starego dworca” została oddana do użytku szkolnego. Rada Pedagogiczna pod kierownictwem p. P. Staszewskiego podjęła decyzję o rozpoczęciu pracy w Szkole Podstawowej nr 4. Rok szkolny rozpoczął się dopiero 9 listopada, a warunki były bardzo trudne. Nauka w pięciu salach lekcyjnych odbywała się na trzy zmiany. Brakowało ławek, podręczników do nauki języka polskiego, przymusowo wprowadzono naukę języka niemieckiego.

3  grudnia 1941r. głęboko zasmucił grono nauczycielskie, uczniów i rodziców. Tego dnia zmarł nagle Piotr Staszewski – kierownik szkoły (Fot.1). Odszedł człowiek,  który  wszystkie siły  włożył  w  utrzymanie i rozwój szkoły. Jego obowiązki powierzono p. J. Mazurowi. W 1943 r. szkoła otrzymała lokal przy ulicy Bielańskiej. Pomimo tułaczki, nauki na trzy zmiany, braku  podręczników, grono pedagogiczne oraz kierownictwo szkoły nie żałowało sił, aby zapewnić dzieciom systematyczną naukę i opiekę. Głównym celem było równi eż wypełnienie im czasu wolnego tak aby nie pozostawały bez dozoru i nie prowokowały swoimi zachowaniami agresywnych reakcji okupujących miasto Niemców. Konsekwencje takich wyczynów ponosili bowiem wszyscy mieszkańcy miasta.

Ponieważ okupanci zamknęli szkoły średnie, na tym poziomie zorganizowano nauczanie konspiracyjne. W szkole nr 4 trzy klasy siódme formalnie zarejestrowane jako legalne zespoły w rzeczywistości uczyły się według konspiracyjnego programu gimnazjalnego. Wymagało to ze strony grona pedagogicznego, rodziców i młodzieży zachowania jak największej czujności i dyscypliny. Wielką odwagą i poświęceniem w tej działalności wykazał się kierownik p. J. Mazur (Fot 2), który ukrywając tajne komplety narażał swoje życie.

Wreszcie nadeszło wyzwolenie. Nie oznaczało to jednak natychmiastowej poprawy sytuacji materialnej i lokalowej szkoły. 1 września 1945 roku rozpoczęło w niej naukę 521 dzieci – co stanowiło 12 oddziałów, natomiast dysponowano tylko 6 salami lekcyjnymi. Aby rozwiązać ten problem powołany został komitet budowy szkoły, który podjął staranie o plac pod inwestycję. Urządzono uliczną zbiórkę pieniędzy, zorganizowano zabawę  w parku z loterią fantową, której dochód przeznaczono na powstanie szkoły. Jednak, ze względu na brak pieniędzy, sprawa realizacji nowego obiektu utknęła w martwym punkcie na długie lata.

Dopiero w 1957 roku kierownik szkoły p. Mazur (Fot.2) poinformował grono pedagogiczne o rozpoczęciu prac budowlanych, mających trwać półtora roku. Naukę w nowym, obszernym budynku rozpoczęto po czterech latach. 1 lutego 1961 roku był najważniejszym dniem w życiu szkoły zarówno dla jej pracowników, jak i dla uczniów i rodziców. W pracę szkoły angażowali się aktywnie rodzice. Organizowano wiele uroczystości, w tym również bale sylwestrowe, karnawałowe, z których dochód przeznaczano na wzbogacanie bazy szkoły. Założono przyszkolny ogród, w którym uczniowie praktycznie uczyli się wiadomości przyrodniczych. Szkoła posiadała nowoczesne, dobrze wyposażone pracownie: matematyczną, geograficzną, przyrodniczą, polonistyczną, fizyko – chemiczną oraz prac ręcznych, przybywały pomoce naukowe, uruchomiony został gabinet dentystyczny i lekarski. Istniała też biblioteka szkolna posiadająca 4500 tomów. Aktywnie działała drużyna harcerska i zuchowa. Harcerze pod opieką p. E. Baran przygotowywali min. przedstawienia teatralne. Uzdolnieni muzycznie szlifowali swe talenty, w prowadzonym przez p. M. Tytza chórze, który miał na swoim koncie sukcesy w rywalizacjach międzyszkolnych. Wielką nowością była powstała w 1977r. sekcja judo, założona przez p. Z. Ciesielskiego, nauczyciela wychowania fizycznego.

Ważnym wydarzeniem było nadanie szkole imienia Marii Skłodowskiej –
Curie, które odbyło się 4 września 1978 roku. 14 lat później 15 listopada 1992r. odsłonięto marmurową tablicę poświęconą noblistce. Każdego roku uroczyście obchodzimy Dzień Patrona. Orga nizowane są liczne konkursy i wystawy poświęcone życiu i pracy Marii Skłodowskiej – Curie.

Sukcesy i osiągnięcia

Obecnie w szkole kształci się 569 uczniów w 25 oddziałach (w tym są dwie klasy 0). Grono pedagogiczne to 50 osób spośród,  których  20  to  nauczyciele  dyplomowani.  Wszyscy  systematycznie  podnoszą  swoje  kwalifikacje  zawodowe  i wzbogacają warsztat pracy.

Szkoła Podstawowa nr 4 od lat prezentu je wysoki poziom nauczania, o czym świadczą doskonałe wyniki osiągane przez naszych absolwentów  oraz  wysokie  lokaty  zdobywane  w  konkursach międzyszkolnych,  wojewódzkich  a  nawet ogólnopolskich. Nie sposób wymienić w tym artykule wszystkich najważniejszych sukcesów uczniów i nauczycieli, ponieważ od  ostatniego  jubileuszu  80 – lecia  uzbierało  się  ich niezwykle  dużo.  Specjalnością  czwórki  są  osiągnięcia  w  konkursach plastycznych,  przyrodniczych,  recytatorskich, literackich, w  rywalizacji  sportowej.  Oto  zaledwie  przykłady przypadające na lata 2001 – 2007.

Wśród najbardziej spektakularnych osiągnięd plastycznych znajduje się sukces pracy plastycznej Anety Opalskiej pt: „Czarodziejska rybka”, która zakwalifikowana została do 20 najlepszych rysunków z całego świata w konkursie organizowanym przez Instytut Goethego w Monachium. W Międzynarodowym Konkursie  Plastycznym  „Olimpiada  z  Visa”  mieliśmy  jednego  laureata i  8  wyróżnień.  W  Ogólnopolskim  Konkursie Plastycznym  „Europa  w  szkole”  w  etapie  wojewódzkim  zostało laureatami  3  uczniów  a  w  Ogólnopolskim  Konkursie „Krajobraz  Polski”  w  etapie  wojewódzkim  nagrody  zdobyło  6  dzieci.  W  konkursie  „Polska  moja  ojczyzna”  w  etapie centralnym wyróżnienie zdobyła M.Legięcka, która również w etapie centralnym konkursu „Bezpieczeństwo, woda i ja” zajęła 2 miejsce. Wszystkie wymienione prace powstały pod kierunkiem p. P. Legięckiego, nauczyciela plastyki.

W zakresie rozwijania umiejętności humanistycznych swoje  największe sukcesy odnosił teatrzyk „Tita” założony i prowadzony przez p. G. Szkopińską. Jego  popisowe  przedstawienie zwyciężyło podczas Regionalnych Konfrontacji Teatralnych Szkół w Młodzieżowym Centrum Kultury. Uczniowie przygotowywani przez p. Bożenę Moczulską, p. Jadwigę Bednarek, p. Ewę Głogowską i p. Barbarę Karwat z powodzeniem prezentowali również swoje  talenty recytatorskie  w  czasie eliminacji do kolejnych edycji Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego. Ogromnym sukcesem  w  tej  dziedzinie  było  zwycięstwo  Mikołaja  Ferfeta,  przygotowywanego  przez  p.  D.  Tartanus,  w  Finale Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „Świerszczykowe wierszyki”. Organizatorzy konku rsu z Miejskiego Domu Kultury  w  Skierniewicach  zawsze  podkreślali  wysoki  poziom  umiejętności  i  ogromne  zaangażowanie  uczniów reprezentujących szkołę, czego wyrazem były liczne nagrody wręczane młodym recytatorom. Przewodnikami laureatów były między innymi p. H. Makola, p. A. Owczarek, B. Więckowska, A. Maj. W Międzyszkolnym Konkursie Literackim A .Kulpa zdobyła  1miejsce.  Opiekunem  uczennicy  była  p.  B.  Karwat.  Nasi  uczniowie zwyciężyli  w  Międzyszkolnym  Konkursie Radiowym pod patronatem RSC „Słuchajmy razem”.

Od lat nasza szkoła wiedzie prym w różnorodnych konkursach przyrodniczych. W 2007r. w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko – Planeta”  laureatem został Przemysław Wiszniewski zajmując I miejsce. W Ogólnopolskim Konkursie „Mój las” w etapie finałowym 3 uczniów uzyskało wyróżnienie a w eliminacjach okręgowych kilkakrotnie możemy poszczycić się 1 lokatą. Międzypowiatowy Turniej Wiedzy Przyrodniczej zaowocował 2 laureatami i 6 finalistami a Konkurs Przyrodniczy Gimnazjum Klasycznego przyniósł nagrodę główną dla J. Kwiecińskiego, 5 indywidualnych i 1 zespołową. W powiatowym etapie konkursu „Moje środowisko” zespół uczniów  sięgnął  po  najwyższe  laury.  Przodujemy w  konkursach  opartych  na  programie  zbiórki  surowców  wtórnych. Przygotowaniami uczniów do konkursów kierują p. I.Leśniewicz, M.Synowiec, U.Gągorowska.

Tradycją szkoły są liczne sukcesy na polu sportowym w skali ogólnopolskiej, okręgowej, powiatowej czy międzyszkolnej. Kilkanaście razy zdobywaliśmy złote medale w Miejskim Turnieju Zabawowo – Sportowym. W Powiatowym Turnieju 5 Milionów sięgnęliśmy po najwyższą lokatę a w powiatowych turniejach piłki koszykowej, ręcznej, nożnej, tenisie stołowym dziewcząt i chłopców kilkakrotnie uzyskaliśmy 1 miejsce. Pływacy na etapie rejonowym w końcowej kwalifikacji zajęli II miejsce  .  Osiągnięcia  w  sporcie  wyróżniały  od  zawsze  uczniów  naszej  szkoły.  Artykuły  z  prasy  lokalnej  donosiły  o dokonaniach uczniów: „W czwórce kopią najlepiej”, „Od startu do mety na pierwszym miejscu znajdowała się drużyna SP 4”, „drużyna  SP  4  wygrała  jak  najbardziej  zasłużenie,  będąc  bardziej  dojrzała  piłkarsko”,  „piłkarze  z  czwórki  zdeklasowali wszystkich”, „czwórka wyprzedziła w lekkiejatletyce Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących w kategorii chłopców”. Opiekunami mistrzów byli: p. Elżbieta Azarkiewicz, p. Jacek Kłosiński, p. S. Kowalski.

Także  czołowe  miejsca  uczniowie  zajmują  m.in.  w  ,,Czwartkach  lekkoatletycznych. ”  W  2007  roku,  aż  13  osób uczestniczyło w finałach ogólnopolskich tej imprezy. Karol Głowacki został mistrzem Polski  w skoku  w dal, II i III  miejsce należało  także  do  uczniów  „czwórki” – Michała  Michalaka  i  Mateusza  Stanisławczyka.  Ogromny  sukces  odniósł  Karol Głowacki, który był reprezentantem Polski w Europejskich „Czwartkach Lekkoatletycznych” w Paryżu i zajął tam II miejsce. Trener p. Jacek Kłosiński zdobył II miejsce w Polsce w punktacji nauczycieli. Aktywnie w sporcie rywalizują także najmłodsi uczniowie. W Ogólnopolskich Biegach Młodych Olimpijczyków pierwszoklasistka M. Wróblewska wywalczyła zaszczytne 1 miejsce. Dziewczynkę przygotowywała p. Danuta Tartanus.

W szkole funkcjonuje nowoczesna pracownia informatyczna. Jest ona systematycznie wzbogacana w sprzęt komputerowy. W tej dziedzinie możemy również poszczycić się sukcesami takimi jak 1 miejsce dla Mikołaja Śliwy przygotowywanego  przez  p.  Adama  Wenusa  do  Międzyszkolnego  Konkursu Informatycznego. W 2005r i 2007r dzięki udziałowi w akcji „Tesco dla szkół” i aktywnej współpracy rodziców udało się wyposażyć szkołę w kolejne urządzenia multimedialne i komputerowe. Uczniowie aktywnie uczestniczą w międzynarodowym konkursie ,,Kangur Matematyczny,” zdobywając nagrody i wyróżnienia. W 2006r E. Moraczewski pod kierunkiem p. M. Gomulskiej osiągnął 2 miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym.

Reprezentanci szkoły pod opieką p. Renaty Bornińskiej zostawali laureatami i finalistami konkursów historycznych na szczeblu wojewódzkim oraz otrzymywali nagrody i wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Krąg”. Podczas kolejnych edycji Międzyszkolnego Konkursu Historycznego uczniowie prezentowali szeroką wiedzę historyczną zajmowali I miejsca wśród finalistów.

Od 2000r. działa w szkole Szkolny Klub Przyjaciół Skierniewic i Szkolny Klub Małych Przyjaciół Skierniewic. Są  one  prowadzone  nieodpłatnie  przez  p.  Renatę  Bornińską  i  p.  Beatę  Więckowską.  W  czasie  wspólnej  zabawy uczniowie  poznają  historię  swojego  miasta  i  zabytków  w  nim  się  znajdujących.  Przybliżają  sobie  sylwetki  znanych skierniewiczan i tych z przeszłości i tych współcześnie żyjących. Podczas zajęć powstaje wiele rysunków, wierszyków i piosenek. Klub prowadzi współpracę z Towarzystwem Przyjaciół Skierniewic oraz Izbą Historii Skierniewic. Członkowie tych klubów w październiku 2006 roku zorganizowali huczne obchody 160 – lecia powstania Drogi Żelaznej Warszawsko – Wiedeńskiej.

W szkole organizowanych jest wiele imprez środowiskowych, takich jak: „Ślubowanie pierwszaka ”, „Dzień Babci i Dziadka”, „Dzień Mamy”. Przybywają na nie licznie rodzice,  babcie dziadkowie  a  uczestnicząc  w  uroczystych  akademiach  nie  kryją  łez wzruszenia.  Każdego  roku  z  okazji  Świąt  Bożego Narodzenia nasi uczniowie odwiedzają pensjonariuszy w Domu Opieki w Wycześniaku. Na spotkaniu prezentują jasełka, składają życzenia i wręczają drobne upominki własnoręcznie przygotowane. Dla starszych,  schorowanych  ludzi  to  niekiedy jedyna okazja do spotkań z dziećmi i zawsze na nie z utęsknieniem czekają.

Każdego roku szkolnego we wrześniu szkoła czynnie włącza się w organizowanie parady z okazji Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw. Pomysłodawcą przygotowywanych strojów i ogólnego wizerunku grupy jest p. Paweł Legięcki wraz z wychowawcami klas piątych.

Dyrekcja szkoły oraz wszyscy pracownicy dbają o wysoki poziom nauczania i bezpieczeństwo uczniów, dlatego nasza placówka cieszy się opinią miejsca przyjaznego dzieciom. Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych pozwala w pełni realizować zainteresowania i zdolności uczniów oraz wpływa na ich harmonijny rozwój i ntelektualny  i  fizyczny.  W  szkole  funkcjonuje kilka zespołów samokształceniowych nauczycieli ,których celem jest doskonalenie warsztatu pracy.

Mija właśnie 90 lat istnienia szkoły. W tym czasie różne były koleje jej losu. Zawsze jednak tętniła i do dziś tętni życiem swych uczniów, będąc dla nich nie tylko miejscem nauki, ale także miejscem, w którym chętnie spędzają czas wolny.

Najlepszą reklamą Szkoły Podstawowej nr 4 niech będą słowa wiersza ucznia klasy drugiej:

,,Nasza szkoła jest wspaniała,
Nie za duża, nie za mała.
Chętnie do niej przychodzimy,
Ważnych rzeczy się uczymy
Chcesz byd mądry i wesoły?
Zapisz się do naszej szkoły!”

ZAPRASZAMY !!!

Skip to content