46 833-27-38 Budynek - A, 46 833 53 98 – Budynek B sekretariat@sp4-skierniewice.pl

Stypendium szkolne  

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2017/2018 przyjmowane będą w dniach 1 – 15.09.2017 r. w godzinach 8:00 – 16:00 w sekretariacie szkoły w budynku przy ul. Jasnej 30 oraz w godzinach 8:00 – 15:00 w sekretariacie szkoły lub u pedagoga przy ul. Szarych Szeregów.

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi 514 zł/netto na osobę w rodzinie. Wysokość ww. kwoty  wyliczana jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wskazana jest w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty i nie ulega zmianie w 2017 r.

W art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016  r., poz. 1943 z późn. zm.) określono, że stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wnioski do pobrania znajdują się w formie elektronicznej na stronie szkoły oraz w formie papierowej w sekretariacie szkoły. Uprzejmie proszę, aby wniosek nie był modyfikowany.

Wyprawka szkolna

Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników obejmuje się uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Ww. dofinansowanie dotyczy uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do klasy II i III szkoły podstawowej (Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych).

Dofinasowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych przysługuje uczniom klasy II i III szkoły podstawowej jedynie wtedy, gdy ci uczniowie nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 339 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Opracowała: mgr Agata Żaczek

Załącznik- stypendium szkolne

Skip to content