46 833-27-38 Budynek - A, 46 833 53 98 – Budynek B sekretariat@sp4-skierniewice.pl

Plan pracy

Zobacz     ROZWIJANIE I PROMOCJA CZYTELNICTWA

Cel główny działalności biblioteki:

– przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach edukacji szkolnej.

Cele szczegółowe:

– Przygotowanie ucznia do samodzielnego wyszukiwania informacji za pomocą warsztatu informacyjno – bibliograficznego.
– Kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego oraz aktywnego odbioru dóbr kultury.
– Inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań czytelniczych.
– Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz pomoc we wzbogacaniu warsztatu pracy kadry pedagogicznej szkoły.
– Kultywowanie tradycji narodowej kraju, regionu, miasta, szkoły i biblioteki; wprowadzanie treści patriotycznych..
– Przygotowanie uczniów do korzystania z nowoczesnej technologii informatycznej.

PRZYGOTOWYWANIE UCZNIÓW DO SAMODZIELNEGO WYSZUKIWANIA INFORMACJI I KORZYSTANIA Z NICH ZA POMOCĄ WARSZTATU INFORMACYJNO – BIBLIOGRAFICZNEGO.

1. Rozwój edukacji i kultury czytelniczej poprzez doradztwo w wyborach czytelniczych.

2. Wdrażanie do pracy z książką i innymi dokumentami informacyjnymi, pomoc w wyszukiwaniu materiałów źródłowych na określony temat.

3. Działalność informacyjna w czytelni. – porady biblioteczne.

4. Sukcesywne wzbogacanie księgozbioru pod kątem rozbudowy warsztatu informacyjno – bibliograficznego.

– zakupy książek z pozyskanych środków w ramach Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz z innych źródeł, poprzedzone konsultacjami z uczniami, rodzicami, a także Biblioteką Pedagogiczną w Skierniewicach i Miejską Biblioteką Publiczną w Skierniewicach Oddział dla Dzieci na Widoku,

– inne formy gromadzenia (m.in. zorganizowanie akcji „Podaruj książkę bibliotece szkolnej”, pozyskiwanie książek z prowizji księgarń i wydawnictw i inne),

– prenumerata czasopism,

– zachęcanie i pomaganie uczniom w korzystaniu z multimedialnych źródeł informacji, w tym z Internetu,

– gromadzenie zestawień bibliograficznych dla uczniów i nauczycieli,

– tworzenie własnej bazy prezentacji multimedialnych na określone tematy.

UCZENIE UCZNIÓW AKTYWNEGO ODBIORU DÓBR KULTURY.

1. Propagowanie książek i piśmiennictwa.
– przygotowanie uroczystości pasowania na czytelników uczniów klas pierwszych,
– zorganizowanie 23 kwietnia obchodów Światowego Dnia Książki: wizyty w bibliotekach miejskich, udział w warsztatach, prelekcjach, spotkaniach autorskich (według oferty),
– przygotowanie pogadanki dla rodziców o pożytkach płynących z czytania dzieciom, z dziećmi i przez dzieci.
2. Wzbogacenie literatury popularnonaukowej.
– zakupy książek, programów komputerowych.
3. Współpraca z biblioteką publiczną – korzystanie z oferty imprez czytelniczych, spotkań autorskich, zajęć edukacyjnych.

INSPIROWANIE UCZNIÓW DO ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ I PROMOCJA CZYTELNICTWA.

1. Opracowanie, we współpracy z nauczycielami, harmonogramu działań rozwijających czytelnictwo do Programu Dydaktyczno – Wychowawczego Szkoły Podstawowej nr 4 w Skierniewicach,
2. Opracowanie i realizacja projektu czytelniczego „Wkręceni w czytanie” skierowanego do uczniów klas I – VI, angażującego do działań promujących czytelnictwo nauczycieli wszystkich przedmiotów.
3. Prowadzenie zajęć dla uczniów w ramach Koła Przyjaciół Biblioteki.
4. Systematyczne tworzenie i uzupełnianie działu książek dla dzieci napisanych w języku angielskim – przy współpracy z nauczycielami tego przedmiotu.
5. Wykonanie „Książkowych schodów” – wyklejenie schodów cytatami o książkach i czytaniu.
6. Rozpropagowanie akcji założenia przez uczniów klas III dzienników przeczytanych lektur.
7. Zachęcanie do czytania uczniów klas II poprzez wykorzystanie formy tworzenia „Literackiej mapy Polski”.
8. Zorganizowanie festiwal czytania wierszy i fragmentów książek przez uczniów klas V dla uczniów klas I.
9. Zapoznanie uczniów klas IV z historią książki i pisma.
10. Wykonanie z uczniami „Drzewa czytelnika” zawierającego argumenty uzasadniające korzyści płynące z czytania.
11. Zorganizowanie „Maratonu czytania” z okazji Dnia Książki..
12. Zorganizowanie we współpracy z nauczycielem plastyki konkursu plastycznego „Przeczytaliśmy – namalowaliśmy”.
13. Zorganizowanie konkursu czytelniczego dla uczniów klas II pod hasłem „Niebieski koralik Karolci”.
14. Współorganizowanie z wychowawcami akcji czytania książek na łonie przyrody pod hasłem „Pogubione literki w trawie – piknikowe czytanie”.
15. Rozpropagowanie akcji „Z książką na wakacje!” – wypożyczenia książek do czytania na wakacje.
16. Pomoc w przygotowaniu informacji na konkursy organizowane w szkole i poza szkołą.
17. Zachęcanie uczniów do korzystania ze zbiorów biblioteki.
– pomoc w doborze literatury, porady bezpośrednie,
– udostępnianie miejsca w kąciku czytelniczym – zachęcanie do korzystania z czasopism dla dzieci,
– upowszechnienie korzystania z Internetu, udostępnianie zbiorów multimedialnych.
– udostępnianie uczniom miejsca w czytelni do odrabiania zadań domowych.

KULTYWOWANIE TRADYCJI NARODOWEJ KRAJU, REGIONU, MIASTA, SZKOŁY.

1. Gromadzenie materiałów na temat symboli narodowych, świąt państwowych, polskich obrzędów i zwyczajów.
2. Gromadzenie materiałów na temat Skierniewic i regionu, inspirowanie zainteresowania uczniów historią, kulturą i zabytkami Skierniewic i okolic.
3. Gromadzenie materiałów na temat patronki szkoły Marii Skłodowskiej – Curie.
4. Prowadzenie kroniki szkoły.

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ORAZ POMOC WE WZBOGACANIU WARSZTATU PRACY INNYCH NAUCZYCIELI.

1. Udział w różnych formach doskonalenia.
– korzystanie z oferty konferencji metodycznych, kursów i warsztatów proponowanej przez WODN,
– korzystanie z indywidualnej pomocy metodyka,
– współpraca z nauczycielami bibliotekarzami z innych skierniewickich szkół,
– samokształcenie poprzez czytanie fachowej literatury i czasopism bibliotekarskich,
– uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagogicznych,
2. Uczestnictwo w pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli języka polskiego i komisjach działających na terenie szkoły.
3. Sukcesywne wzbogacanie działu literatury metodycznej.
– zakupy książek,
– prenumerata czasopism.

PRACE BIBLIOTECZNO – TECHNICZNE.

1. Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki szkolnej, założenie dziennika.
2. Aktualizacja kart czytelniczych uczniów i nauczycieli.
3. Wprowadzenie do księgozbioru zakupionych podręczników i wypożyczenia dla uczniów.
4. Prowadzenie ewidencji wypożyczeń: książek, czasopism, zbiorów audiowizualnych, księgozbioru podręcznego.
5. Prowadzenie dokumentacji wpływów, ubytków; współpraca z księgową szkoły.
6. Gromadzenie, opracowanie i selekcja zbiorów.
7. Prenumerowanie i akcesja czasopism.
8. Konserwacja księgozbioru.
9. Opracowanie rocznego sprawozdania z pracy biblioteki szkolnej.
10. Wybór i zakup książek na nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego.

Skip to content