46 833-27-38 Budynek - A, 46 833 53 98 – Budynek B sekretariat@sp4-skierniewice.pl

Cała społeczność szkolna wzięła udział w realizacji programów edukacyjno – profilaktycznych z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa. Programy były realizowane przez pedagogów szkolnych (autorów i koordynatorów) oraz przez wychowawców klas. Działalność szkoły wsparły też instytucje współpracujące z oświatą. Działania podniosły świadomość uczniów na temat profilaktyki zachowań ryzykownych i zagrożeń XXI wieku.

Projekt szkolny: „Bądź asertywny, nie bądź niegrzeczny” objął uczniów klas I-VI.  Uczniowie nauczyli się jak być asertywnym i jak odróżniać tę postawę od postawy agresywnej i uległej. Podsumowując zdobytą wiedzę wszystkie klasy wykonały  plakaty dotyczące asertywnej  postawy.

Uczniowie wraz z rodzicami, nauczycielami i pedagogami  wzięli także udział w projekcie szkolnym autorstwa pedagoga mgr Agaty Żaczek: „Stop agresji, dyskryminacji, uzależnieniom”. Uczniowie rozmawiali na ważne tematy z zakresu profilaktyki. Podsumowaniem projektu był rodzinny konkurs plastyczny. Uczniowie chętnie prezentowali prace wykonane ze swoją rodziną i w klasach. Zwycięzcy konkursu zostali nagrodzeni dyplomami, które wręczyła Pani dyrektor.

Profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych dla uczniów miała również formę spektaklu „Kosmiczny Przyjaciel Kłamczuszka” przedstawionego przez Teatr Króla z Łodzi.

Współpraca z Urzędem Miasta przyniosła wymierne korzyści w postaci diagnozowania uczniów w kwestii ryzyka uzależnień od środków psychoaktywnych i zachowań agresywnych.

W ramach projektu Komeda Miejska Policji  przeprowadziła dla wszystkich klas I – VI zajęcia na temat: „Bezpieczeństwo w szkole i w drodze do szkoły”, „ Profilaktyka dyskryminacji, agresji, uzależnień”, „Bezpieczeństwo podczas wycieczek”, „Odpowiedzialność prawna w kwestii zażywania i posiadania środków psychoaktywnych, zachowań agresywnych (także w cyberprzestrzeni)”, „Profilaktyka uzależnień – rozwój zainteresowań, pasji, przestrzeganie zasad i regulaminów społecznych”.

W szkole pedagog zorganizował także spotkania dla nauczycieli i rodziców uczniów klas I – VI

z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach  na temat profilaktyki uzależnień i zasad konstruktywnego wychowywania dziecka.
Tematykę uzależnień i zagrożeń związanych z cyberprzestrzenią podjęła również Komenda Miejska Policji, która we współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej z Łodzi zorganizowała profilaktyczne szkolenie dla całej społeczności szkolnej: „Mój smartfon – mój świat”.

W szkole odbywały się spotkania indywidualne i warsztaty klasowe dla uczniów i rodziców

z pedagogami szkolnymi oraz  z psychologiem z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na temat profilaktyki agresji, przestrzegania reguł i norm społecznych. Zorganizowano również na terenie szkoły trening zastępowania agresji, który prowadzili dla uczniów specjaliści z PP-P.

Działająca przy SP nr 4 świetlica Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oferowała wiele kół zainteresowań i zajęć wspierających dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi i emocjonalnymi,

co miało również charakter wychowawczo – profilaktyczny.

Wszystkie projekty szkolne i współpraca z instytucjami przyczyniły się do podniesienia świadomości społeczności szkolnej na temat bezpieczeństwa i profilaktyki zachowań ryzykownych. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i liczymy na dalszą, owocną współpracę.

 

Skip to content