46 833-27-38 Budynek - A, 46 833 53 98 – Budynek B sekretariat@sp4-skierniewice.pl

Praca pedagogiczna nauczyciela bibliotekarza jest ważną częścią pracy biblioteki. Dobry kontakt bibliotekarza z uczniami i stworzenie przyjaznych warunków w bibliotece szkolnej sprzyja optymalnemu rozwojowi uczniów w wielu aspektach. Zadaniem bibliotekarza jest m.in. wykorzystywanie różnorodnych form promocji książki i przygotowanie uczniów do świadomego i sprawnego poruszania się w świecie środków masowego przekazu oraz selektywnego korzystania z informacji.

Zajęcia koła bibliotecznego stanowią ważny element działalności biblioteki szkolnej, ponieważ uczestniczący w nich uczniowie oprócz zainteresowań czytelniczych rozwijają różnorodne zdolności. Przede wszystkim zaś poszerzają swoją wiedzę o książce i bibliotece, dzięki czemu lepiej rozumieją specyfikę i charakter pracy bibliotecznej.

Na zajęcia koła bibliotecznego mogą uczęszczać chętni uczniowie zainteresowani książkami, czytelnictwem, działalnością biblioteki, dobrowolnie uczestniczący w jej pracach, a także miłośnicy książek.

Cele:

– wzbogacanie wiedzy dotyczącej biblioteki i jej zasobów,
– zapoznanie z pracami organizacyjno – technicznymi biblioteki i zasadami jej funkcjonowania,
– przygotowanie do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji,
– pogłębianie zainteresowań czytelniczych i poznawczych,
– rozwijanie uzdolnień literackich, aktorskich, plastycznych i organizacyjnych,
– zdobywanie szerokiej wiedzy o książce i bibliotece,
– nabywanie praktycznych umiejętności z zakresu prac bibliotecznych wykonywanych w bibliotece,
– rozwijanie umiejętności sprawnego korzystania z różnych źródeł informacji, selekcjonowania i krytycznego jej odbioru,
– wdrażanie do obowiązkowości, odpowiedzialności i systematyczności,
– kształtowanie umiejętności pracy w zespole i nawiązywania właściwych relacji z rówieśnikami i otoczeniem,
– aktywne uczestniczenie w pracy biblioteki i szkoły.

Regulamin Koła Przyjaciół Biblioteki

1.Koło Przyjaciół Biblioteki pracuje pod kierunkiem nauczyciela bibliotekarza.

2.Członkami Koła Przyjaciół Biblioteki zostają chętni uczniowie, którzy świadomie i odpowiedzialnie chcą uczestniczyć w pracy na rzecz biblioteki szkolnej.

3.Warunkiem przyjęcia jest dobrowolne zgłoszenie się i podjęcie zobowiązania systematycznej współpracy.

4.Zadania powierzone członkom Koła Przyjaciół Biblioteki powinny być realizowane w wyznaczonym terminie.

ZAPRASZAMY CHĘTNYCH UCZNIÓW KLAS V – VI DO UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH KOŁA PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEKI, KTÓRE BĘDĄ SIĘ ODBYWAŁY W ŚRODY OD GODZINY 13.45 DO 14.30.

Skip to content