46 833-27-38 Budynek - A, 46 833 53 98 – Budynek B sekretariat@sp4-skierniewice.pl

Pedagog

Godziny pracy pedagogów szkolnych i psychologa

 Mgr Katarzyna Milczarek

Poniedziałek – godz. 08.30 – 12.00 (ul. Jasna)

Wtorek – godz. 08.30 – 13.00 (ul. Jasna)

Środa ——————————–

Czwartek – godz. 08.30 -10.30 (ul. Jasna)

Piątek – —————————–

 

 

 

 

 

Mgr Agata Żaczek

Poniedziałek  –  godz. 9.00 – 11.00 (ul. Jasna)

11.15 – 14.00 (ul. Szarych Szeregów)

Wtorek – godz. 9.00 – 11.00   (ul. Jasna)

11.15 – 14.00 (ul. Szarych Szeregów)

Środa – godz. 9.00 – 14.30   (ul. Jasna)

Czwartek – godz. 9.00 -14.30 (ul. Jasna)

Piątek – godz. 09.00 – 14.30   (ul. Jasna)

 

 Mgr Piotr Klimczyk

Poniedziałek:

8:00 – 8:30 Budynek B

11:30 – 15:00 Budynek B

Wtorek:

8:00 – 10:30 Budynek A

Piątek:

11:30 – 12:30 Budynek B

12:30 – 15:00 Budynek A

 

 

 

 

 

 

Mgr Katarzyna Wojtala  (budynek B)

kl. IV C, IV D, IV E, VIII A-D,
kl. III A- E (gimnazjum)

Poniedziałe – 9.00 -13.00
Wtorek
– 10.00 -14.00
Środa
–  10.00 -14.00
Czwartek
– 10.00 -14.00
Piątek
– 9.00 -13.00

Do obowiązków pedagoga szkolnego należą:

Sprawy ogólno – wychowawcze

dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole,

dbanie o realizację obowiązku szkolnego

kontakt z rodzicami celem udzielenia porad w rozwiązywaniu trudności wychowawczych

kompletowanie dokumentacji oraz kierowanie wniosków o badanie w poradni psychologiczno – pedagogicznej

współudział w opracowywaniu planu pracy szkoły

Profilaktyka wychowawcza

poznanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno- wychowawczego

stosowanie metod i środków zaradczych, zapobiegających procesom demoralizacji i niedostosowania społecznego

rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy

udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności

współpraca z organizacjami lokalnymi w zakresie oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej

Indywidualna opieka psychologiczno – pedagogiczna

udzielania uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych

udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych

udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych

przeciwdziałanie formom niedostosowania społecznego młodzieży

Pomoc materialna

organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom mającym szczególne trudności materialne

organizowanie dożywania uczniom z rodzin najuboższych

Dokumentacja

prowadzenie dokumentacji pedagoga szkolnego zgodnej z obowiązującymi przepisami

opracowywanie rocznych planów pracy uwzględniających konkretne potrzeby opiekuńczo – wychowawcze szkoły i środowiska

  Uprawnienia

Składanie okresowych informacji radzie pedagogicznej na temat trudności wychowawczych i potrzeb opiekuńczych występujących wśród uczniów szkoły

Współdziałanie ze wszystkimi organami szkoły i organizacjami współpracującymi ze szkołą w celu realizacji swoich zadań.

Wnioskowanie i kierowanie uczniów na badania pedagogiczno – psychologiczne, zajęcia wyrównawcze i inne formy pomocy dzieciom z trudnościami lub defektami.