46 833-27-38 Budynek - A, 46 833 53 98 – Budynek B sekretariat@sp4-skierniewice.pl

Świetlica

Drogie Babcie i Drodzy Dziadkowie! Czy ktoś z Was rozpoznaje siebie na portrecie? A w szczególności Babcia i Dziadek Zosi Sadowskiej, która w naszym konkursie zdobyła I miejsce, Agnieszki Radek- laureatki II miejsca, Leny Wójcik- zdobywczyni miejsca III ? A może ktoś spośród osób wyróżnionych, którymi są:  Ania Piorun, Aleksandra Radek, Maja Rutkowska i Patrycja Domagalska? Tak myślałyśmy, że nikt siebie nie rozpozna. Ukochane wnuki dodały Wam na tych portretach sporo lat. W rzeczywistości jesteście piękni, młodzi i zawsze uśmiechnięci. Wiemy o tym, bo widzimy Was gdy odbieracie dzieciaki ze świetlicy. Umówmy się, że konkurs nosił nazwę: Moja Babcia i mój Dziadek za 20 lat:))) Pozdrawiamy Babcie i Dziadków a dzieciom dziękujemy za udział w konkursie.

” Najpiękniejsza ozdoba świąteczna”

Stroik:
I miejsce – Eliza Mozga kl. IIc
II miejsce – Karolina Sypulska kl. Ic
III miejsce – Krystian Kafarski kl. IIc
III miejsce – Ewa Karwat kl. Ic
Wyróżnienia:
Maja Rutkowska kl. Ib (wianek)
Maja Rutkowska kl. Ib (choinka)
Ozdoby na choinkę:
I miejsce – Agnieszka Radek kl. IVe
II miejsce – Magdalena Sypulska kl. IIIa
III miejsce – Leon Jesionkowski kl. IIc
Wyróżnienia:
Aleksandra Radek kl. Ia
Karolina Sypulska kl. Ic
Lena Wójcik kl. IIIb
Martyna Zielińska IIc

Wychowawcy świetlicy :  

p.  Bors Katarzyna

p.  Kunat Julita

p.  Mazgaj Agnieszka

p.  Jaśniewska Marta

p.  Piątkowska Marianna

p.  Chodubska Mariola

Ś wietlica jest czynna od godziny: Budynek „A” – 07:15 do godz. 16:30, Budynek „B” – 07:00 do godz. 16:45

W świetlicy obowiązuje obuwie zamienne.

 I dziemy do świetlicy prosto po lekcjach.

E stetyczny wygląd i dbałość o higienę osobistą to nasz obowiązek.

T ornistry pozostawiamy w wyznaczonym do tego miejscu.

L ubimy porządek i czystość.

I nformujemy o wyjściu ze świetlicy i szkoły.

C hcemy chętnie pełnić dyżury.

 A bsolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy.

J esteśmy kulturalni.

A ktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy młodszym koleżankom i kolegom.

K ażdy przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i na powietrzu.

D barny o piękny język polski.

O buwie i ubranie wierzchnie zostawiamy w szatni.

M usimy przestrzegać regulaminu świetlicy aby wszystkim, którzy z niej korzystają było dobrze.

Świetlica pełni na terenie szkoły podstawowe funkcje: opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne w sposób ciągły i zorganizowany.

I. FUNKCJE OPIEKUŃCZE

1. W czasie nieobecności rodziców zastępuje dzieciom dom, opiekę, zapewnia poczucie bezpieczeństwa

2. Udziela pomocy i rady w każdej sytuacji, a w szczególności w przezwyciężaniu trudności związanych z pełnieniem roli ucznia

3. Zapewnia racjonalne dożywianie w stołówce szkolnej

4. Stwarza możliwość nauki własnej

5. Organizuje rozrywkę, zabawę, odpoczynek

III. FUNKCJE DYDAKTYCZNE

1. Organizuje naukę własną i pomoc w odrabianiu prac domowych.

2. Rozwija zainteresowania i zdolności ucznia.

3. Organizuje konkursy i inscenizacje

4. Kształtuje nawyki i zasady kultury życia codziennego, umiejętność współdziałania w grupie, właściwej postawy.

I. FUNKCJE WYCHOWAWCZE

1. Kształtuje osobowość dziecka, jego postawę i zachowanie oraz cechy niezbędne w życiu społecznym.

2. Rozwija i kształtuje zainteresowania.

3. Rozbudza aktywność i postawę twórczą dziecka

Zajęcia prowadzone są w oparciu o roczny plan pracy, według tematów zaplanowanych na poszczególne miesiące. Obejmują tematy dotyczące najbliższego otoczenia, domu, rodziny, szkoły, kolegów, zmian zachodzących w przyrodzie w ciągu roku, miejsca Polski w Europie i w świecie.

Zajęcia wzbogacają wiadomości, rozwijają indywidualne zainteresowania, kształtują umiejętności wypowiadania się, wdrażają dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania obowiązujących w szkole, do słuchania, do rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz panowania nad emocjami. Uwzględniają również tematykę nawiązującą do dni uroczystych i świątecznych.

Plan zajęć dydaktyczno – wychowawczy świetlicy jest spójny z planem dydaktyczno – wychowawczym szkoły oraz z programem wychowawczym i programem profilaktycznym szkoły realizowanym przez nauczycieli.

Kryteria naboru do świetlicy:
Do świetlicy przyjmowane są dzieci na prośbę rodziców lub opiekuna prawnego, na wniosek szkoły, pedagoga, wychowawcy.
Obowiązują karty zgłoszeń wypełnione przez rodziców wraz z informacją dotyczącą osób odbierających dzieci ze świetlicy  i   w przypadku dzieci, które samodzielnie wracają do domu, pisemne oświadczenie rodziców o odpowiedzialności za ten powrót.

Świetlica pełni także funkcję stołówki szkolnej.